Лавлах утас: 7575 2000
Таны ажлаас гарах магадлал:-
Хүйс
Насны ангилал
Аймаг, хот
Орон байр
Нийт ажилласан жил
Нийт ажилласан байгууллага
Байгууллагын салбар
Боловсрол
Албан тушаал
Цалин
Өмнөх ажлаас гарсан шалтгаан