Санхүүгийн тайлан

САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН /сая төгрөгөөр/

А. ХӨРӨНГӨ 2016 аудитлагдсан 2015 аудитлагдсан
Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө 3,719.6                       465.7
Хөрөнгө оруулалт 3,494.3                     5,950.1
Авлага 3,805.0                     2,348.8
Нөөц сангийн давхар даатгалд ногдох хэсэг 5,105.5                     4,092.4
Бусад хөрөнгө 786.0                       563.7
Үндсэн хөрөнгө 293.7                       387.4
Биет бус хөрөнгө 105.3                       108.5
НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН 17,309.4                 13,916.7
Б. ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ӨМЧ    
Богино хугацаат өр төлбөр 2,714.2                     1,739.5
Нөөц сан 9,696.9                     7,704.2
Нийт өр төлбөрийн дүн 12,411.1                   9,443.8
Хувьцаат капитал 5,000.0                     5,000.0
Хуримтлагдсан алдагдал (101.6)                      (527.1)
Нийт эзэмшигчийн өмчийн дүн 4,898.4                   4,472.9
НИЙТ ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ӨМЧИЙН ДҮН 17,309.4                 13,916.7
     

ОРЛОГЫН ТАЙЛАН /сая төгрөгөөр/

     
Үзүүлэлт 2016 аудитлагдсан 2015 аудитлагдсан
Даатгалын нийт хураамжийн орлого 13,092.8                     8,953.6
Давхар даатгалын хураамж болон даатгалын хураамжийн буцаалт (8,391.7)                   (5,784.0)
Орлогод тооцоогүй хураамжийн нөөц сангийн цэвэр өөрчлөлт  (484.1)                      (399.6)
Орлогод тооцсон хураамжийн цэвэр орлого 4,217.0                    2,770.0
Нийт төлсөн нөхөн төлбөр (4,116.2)                   (4,515.9)
Нийт төлсөн нөхөн төлбөрийн давхар даатгагчийн хариуцах хэсэг 2,114.7                      3,394.7
Нөхөн төлбөрийн нөөц сангийн цэвэр өөрчлөлт (139.7)                         51.8
Буруутай этгээдээр төлүүлсэн нөхөн төлбөр 110.8                       154.4
Цэвэр нөхөн төлбөр (2,030.4)                     (914.9)
Даатгалын хураамжийн бус орлого 1,143.8                       366.6
Үндсэн ажиллагааны нийт орлогын дүн 3,330.3                   2,221.7
Хүүгийн орлого 22.9                       983.0
Ерөнхий ба удирдлагын зардал (3,142.0)                   (2,947.0)
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг (алдагдал) (40.6)                         (2.7)
Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал) 170.5                      254.9
Орлогын албан татварын зардал (85.3)                        (91.3)
Тайлан үеийн цэвэр ашиг (алдагдал) 85.2                      163.7
     

ТӨЛБӨРИЙН ЧАДВАРЫН ҮЗҮҮЛЭЛТ

   
     
Төлбөрийн чадварын үзүүлэлт, 2017/03/31-ны байдлаар 100.2%  
 
Хайлт Салбар, байршил Даатгалын тооцоолуур Facebook Twitter Youtube Linkedin Pinterest
Хаах (x)