Нөхөн төлбөрийн бүрдүүлэх материал

Энэ хэсэгт даатгуулагч танд эрсдлийн тохиолдол үүссэний дараа нөхөн төлбөр авахад шаардагдах буюу холбогдох хууль, эрх зүйн акт болон даатгуулагч таньтай байгуулсан Даатгалын гэрээнд заасны дагуу бүтээгдэхүүний төрлөөс хамааруулан бүрдүүлэх материалын жагсаалтыг хүргэж байна.

“Жаргалан” эрүүл мэндийн даатгал:

Зөвхөн 500'000 төгрөгөөс доош эмчилгээ үйлчилгээ болон гэнэтийн ослын улмаас яаралтай эмнэлгийн үйлчилгээ авсан тохиолдолд нөхөн төлбөрийн 70%-ийг авахдаа дараах материалуудыг бүрдүүлнэ:

 • Даатгалын гэрээний эх хувь
 • Зааврын дагуу бүрэн бөглөсөн нөхөн төлбөрийн маягт. Та нөхөн төлбөрийн маягтыг сүлжээ эмнэлэгүүдийн үйлчилгээний ажилтнаас, мөн Мандал даатгалын салбаруудаас эсвэл энд даран, татаж авна уу
 • Эмнэлэгийн акт, дүгнэлт, тодорхойлолт
 • Эмчилгээ хийлгэсэн төлбөрийн баримт, эм худалдан авсан төлбөрийн баримт
 • Рентген зураг, CT, MRI /шаардлагатай бол/
 • Албан байгууллагын хувьд нөхөн төлбөр олгохыг хүссэн албан тоот
 • Шаардлагатай тохиолдолд нэмэлт материал бүрдүүлнэ

Та дээр дурьдсан материалуудыг бүрдүүлж, Сүхбаатар дүүргийн, 1-р хороо, 13-р хороолол, Нарны зам 87, НСКБ барилгын 2 давхар байрлах Мандал Даатгалын үйлчилгээний төвд хүлээлгэн өгнө.

Стандарт Тээврийн хэрэгсэл, Жолоочийн хариуцлагын болон “Сонголт” иж бүрэн даатгал:

 • Даатгалын гэрээт баталгааны эх хувь
 • Зааврын дагуу бүрэн бөглөсөн нөхөн төлбөрийн маягт. Та маягтыг Мандал даатгалын төв салбараас эсвэл энд дарж татаж авна уу
 • ЗЦГ болон дүүрэг, орон нутгуудийн ЗЦТасгийн албан ёсны тодорхойлолт, ослын акт
 • Холбогдох жолооч нарын жолооны үнэмлэх, тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээний хуулбарууд
 • Албан байгууллагын хувьд нөхөн төлбөр олгохыг хүссэн албан тоот
 • Хохирол нэхэмжлэгч тус бүрийн Санхүүгийн зохицуулах хорооноос даатгалын хохирол үнэлэх эрхтэй үнэлгээний байгууллагаар баталгаажсан үнэлгээний акт, материал
 • Шаардлагатай тохиолдолд нэмэлт материал бүрдүүлнэ. /Тухайлбал Галын дүгнэлт, шүүх эмнэлгийн дүгнэлт/
 • “Сонголт” тээврийн хэрэгслийн иж бүрэн даатгалтай тохиолдолд гэнэтийн ослын тохиолдсон бол Гэнэтийн ослын даатгалын баримт, материалуудыг бүрдүүлнэ

Та дээр дурьдсан материалуудыг бүрдүүлж, Сүхбаатар дүүргийн, 1-р хороо, 13-р хороолол, Нарны зам 87, НСКБ барилгын 2 давхар байрлах Мандал Даатгалын үйлчилгээний төвд хүлээлгэн өгнө.

“iNeed” гар утасны даатгал:

 • Даатгалын гэрээт баталгааны эх хувь
 • Зааврын дагуу бүрэн бөглөсөн нөхөн төлбөрийн маягт. Та маягтыг Мандал даатгалын үйлчилгээний төвөөс эсвэл энд дарж татаж авна уу
 • Гар утас худалдан авсан гэрээ /шаардлагатай бол/

Та дээр дурьдсан материалуудыг бүрдүүлж, Сүхбаатар дүүргийн, 1-р хороо, 13-р хороолол, Нарны зам 87, НСКБ барилгын 2 давхарт байрлах Мандал Даатгалын үйлчилгээний төвд хүлээлгэн өгнө.

Стандарт Тээврийн хэрэгсэл, Жолоочийн хариуцлагын болон “Сонголт” иж бүрэн даатгал:

 • Даатгалын гэрээт баталгааны эх хувь
 • Зааврын дагуу бүрэн бөглөсөн нөхөн төлбөрийн маягт. Та маягтыг Мандал даатгалын үйлчилгээний төвөөс эсвэл энд дарж татаж авна уу
 • ЗЦГ болон дүүрэг, орон нутгуудийн ЗЦТасгийн албан ёсны тодорхойлолт, ослын акт
 • Холбогдох жолооч нарын жолооны үнэмлэх, тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээний хуулбарууд
 • Албан байгууллагын хувьд нөхөн төлбөр олгохыг хүссэн албан тоот
 • Хохирол нэхэмжлэгч тус бүрийн Санхүүгийн зохицуулах хорооноос даатгалын хохирол үнэлэх эрхтэй үнэлгээний байгууллагаар баталгаажсан үнэлгээний акт, материал
 • Шаардлагатай тохиолдолд нэмэлт материал бүрдүүлнэ. /Тухайлбал Галын дүгнэлт, шүүх эмнэлгийн дүгнэлт/
 • “Сонголт” тээврийн хэрэгслийн иж бүрэн даатгалтай тохиолдолд гэнэтийн ослын тохиолдол учирсан бол Гэнэтийн ослын даатгалын баримт, материалуудыг бүрдүүлнэ

Та дээр дурьдсан материалуудыг бүрдүүлж, Сүхбаатар дүүргийн, 1-р хороо, 13-р хороолол, Нарны зам 87, НСКБ барилгын 2 давхарт байрлах Мандал Даатгалын үйлчилгээний төвд хүлээлгэн өгнө.

Стандарт Тээврийн хэрэгсэл, Жолоочийн хариуцлагын болон “Сонголт” иж бүрэн даатгал:

 • Даатгалын гэрээт баталгааны эх хувь
 • Зааврын дагуу бүрэн бөглөсөн нөхөн төлбөрийн маягт. Та маягтыг Мандал даатгалын үйлчилгээний төвөөс эсвэл энд дарж татаж авна уу. Мөн хохирогчийн бөглөх маягтыг энд дарж татаж авна уу
 • ЗЦГ болон дүүрэг, орон нутгуудийн ЗЦТасгийн албан ёсны тодорхойлолт, ослын акт
 • Холбогдох жолооч нарын жолооны үнэмлэх, тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээний хуулбарууд
 • Албан байгууллагын хувьд нөхөн төлбөр олгохыг хүссэн албан тоот
 • Хохирол нэхэмжлэгч тус бүрийн Санхүүгийн зохицуулах хорооноос даатгалын хохирол үнэлэх эрхтэй үнэлгээний байгууллагаар баталгаажсан үнэлгээний акт, материал
 • Шаардлагатай тохиолдолд нэмэлт материалыг бүрдүүлнэ. /Тухайлбал Галын дүгнэлт, шүүх эмнэлгийн дүгнэлт/
 • “Сонголт” тээврийн хэрэгслийн иж бүрэн даатгалтай тохиолдолд гэнэтийн ослын тохиолдол учирсан бол Гэнэтийн ослын даатгалын баримт материалуудыг бүрдүүлнэ

Та дээр дурьдсан материалуудыг бүрдүүлж, Сүхбаатар дүүргийн, 1-р хороо, 13-р хороолол, Нарны зам 87, НСКБ барилгын 2 давхарт байрлах Мандал Даатгалын үйлчилгээний төвд хүлээлгэн өгнө.

Гадаадад зорчигчийн даатгал:

 • Даатгалын гэрээний эх хувь
 • Зааврын дагуу бүрэн бөглөсөн нөхөн төлбөрийн маягт. Та нөхөн төлбөрийн маягтыг Мандал даатгалын үйлчилгээний төвөөс авч болно
 • Гадаад паспортын хуулбар
 • Эмнэлгийн үйлчилгээ авсан бол даатгуулагчийн өвчин эмгэгийн талаарх эмчийн тодорхойлолт, оношлогоо, шинжилгээ, лабораторийн баримтын эх хувь, даатгуулагчид үзүүлсэн эмчилгээ үйлчилгээний баримт
 • Эмнэлэг, эмчилгээний үйлчилгээ авсан төлбөрийн баримт, эмчилгээний зардлыг нэхэмжилсэн албан ёсны эх баримт
 • Нислэг хойшлогдсон, ачаа тээш хоцорсон гэх мэт тохиолдолд агаарын тээврийн компанийн тодорхойлолт
 • Шаардлагатай тохиолдолд бусад материал

Та дээр дурьдсан материалуудыг бүрдүүлж, Сүхбаатар дүүргийн, 1-р хороо, 13-р хороолол, Нарны зам 87, НСКБ барилгын 2 давхарт байрлах Мандал Даатгалын үйлчилгээний төвд хүлээлгэн өгнө.

Эд хөрөнгийн даатгал:

 • Даатгалын гэрээний эх хувь
 • Зааврын дагуу бүрэн бөглөсөн нөхөн төлбөрийн маягт. Та нөхөн төлбөрийн маягтыг Мандал даатгалын үйлчилгээний төвөөс эсвэл энд даран татаж авна уу
 • Даатгуулагч байгууллагын албан бичиг /ослын талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон дансны дугаарын хамт/
 • Хохирол гарсан шалтгаан, хохирлын зүйлийг тодорхойлсон акт, /СӨХ, ОСНААК акт тодорхойлот г.м/
 • Мэргэжлийн холбогдох байгууллагын гаргасан дүгнэлт, тодорхойлолт, /ОБЕГ, УЦУХ, МХЕГ г.м/
 • Хохирлын үнэлгээний тайлан; /Санхүүгийн зохицуулах хорооноос даатгалын үнэлгээ хийх эрх бүхий үнэлгээний байгууллага байх шаардлагатай/. Холбогдох линк: www.frc.mn
 • Хохирлын байдал, орчин, нөхцөлийг харуулсан фото зураг
 • Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ
 • Лизингийн гэрээтэй бол гэрээний эх хувь
 • Шаардлагатай тохиолдолд бусад материал

Та дээр дурьдсан материалуудыг бүрдүүлж, Сүхбаатар дүүргийн, 1-р хороо, 13-р хороолол, Нарны зам 87, НСКБ барилгын 2 давхарт байрлах Мандал Даатгалын үйлчилгээний төвд хүлээлгэн өгнө.

Байгууллагын ерөнхий хариуцлагын даатгал:

 • Даатгалын гэрээний эх хувь
 • Даатгуулагч байгууллагын албан бичиг /ослын талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон дансны дугаарын хамт/
 • Зааврын дагуу бүрэн бөглөсөн нөхөн төлбөрийн маягт. Та нөхөн төлбөрийн маягтыг Мандал даатгалын салбаруудаас эсвэл энд даран, татаж авна уу
 • Мэргэжлийн байгууллагын дүгнэлт:
  • Ус алдсан тохиолдолд/ ОСНААК, СӨХ,МХЕГ/
  • Гал гарсан тохиолдолд /ОБЕГ, Гал команд/
  • Бусад шаардлагатай тохиолдолд /Цагдаагийн газрын дүгнэлт/
 • Хохирлын үнэлгээний тайлан /Санхүүгийн зохицуулах хорооноос тусгай зөвшөөрөлтэй үнэлгээний байгууллага/. Холбогдох линк: www.frc.mn
 • Шаардлагатай тохиолдолд бусад материалыг бүрдүүлнэ

Та дээр дурьдсан материалуудыг бүрдүүлж, Сүхбаатар дүүргийн, 1-р хороо, 13-р хороолол, Нарны зам 87, НСКБ барилгын 2 давхар байрлах Мандал Даатгалын үйлчилгээний төвд хүлээлгэн өгнө.

Бараа материалын үлдэгдэлийн даатгал:

 • Даатгалын гэрээний эх хувь
 • Даатгуулагч байгууллагын албан бичиг /ослын талаар дэлгэрэнгүй, дансны дугаарын хамт/
 • Зааврын дагуу бүрэн бөглөсөн нөхөн төлбөрийн маягт. Та нөхөн төлбөрийн маягтыг Мандал даатгалын үйлчилгээний төвөөс эсвэл энд даран, татаж авна уу
 • Мэргэжлийн байгууллагын дүгнэлт:
  • Ус алдсан тохиолдолд/ ОСНААК, СӨХ,МХЕГ/
  • Гал гарсан тохиолдолд /ОБЕГ, Гал команд/
  • Бусад шаардлагатай тохиолдолд /Цагдаагийн газрын дүгнэлт/
 • Хохирлын үнэлгээний тайлан /Санхүүгийн зохицуулах хорооноос тусгай зөвшөөрөлтэй үнэлгээний байгууллага/. Холбогдох линк: www.frc.mn
 • Бараа материалын эхний үлдэгдэл, осол болоход байсан бараа материалын үлдэгдлийг батлах баримт
 • Зөвхөн шаардлагатай тохиолдолд бусад материалыг бүрдүүлнэ

Та дээр дурьдсан материалуудыг бүрдүүлж, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, 13-р хороолол, Нарны зам 87, НСКБ барилга, Мандал Даатгалын оффисын 2 давхарын Үйлчилгээний төвд хүлээлгэн өгнө.

Бизнес тасалдалдын даатгал:

 • Даатгалын гэрээний эх хувь
 • Даатгуулагч байгууллагын албан бичиг /ослын талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон дансны дугаарын хамт/
 • Зааврын дагуу бүрэн бөглөсөн нөхөн төлбөрийн маягт. Та нөхөн төлбөрийн маягтыг Мандал даатгалын үйлчилгээний төвөөс авч болно
 • Мэргэжлийн байгууллагаас гаргасан хохирлын дүгнэлт
 • Хохирлын үнэлгээний тайлан /Санхүүгийн зохицуулах хорооноос тусгай зөвшөөрөлтэй үнэлгээний байгууллага байна/. Холбогдох линк: www.frc.mn
 • Зөвхөн шаардлагатай тохиолдолд бусад материалыг бүрдүүлнэ

Та дээр дурьдсан материалуудыг бүрдүүлж, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, 13-р хороолол, Нарны зам 87, НСКБ барилга, Мандал даатгалын үйлчилгээний төвийн 2  давхарт хүлээлгэн өгнө.

Ачаа тээврийн хариуцлагын даатгал:

 • Даатгалын гэрээний эх хувь
 • Даатгуулагч байгууллагын албан бичиг /ослын талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон дансны дугаарын хамт/
 • Зааврын дагуу бүрэн бөглөсөн нөхөн төлбөрийн маягт. Та нөхөн төлбөрийн маягтыг Мандал даатгалын үйлчилгээний төвөөс авч болно
 • Мэргэжлийн байгууллагаас гаргасан хохирлын дүгнэлт
 • Хохирлын үнэлгээний тайлан /Санхүүгийн зохицуулах хорооноос тусгай зөвшөөрөлтэй үнэлгээний байгууллага байна/. Холбогдох линк: www.frc.mn,
 • Ачаа тээврийн маршрут
 • Зөвхөн шаардлагатай тохиолдолд бусад материалыг бүрдүүлнэ

Та дээр дурьдсан материалуудыг бүрдүүлж, Сүхбаатар дүүргийн, 1-р хороо, 13-р хороолол, Нарны зам 87, НСКБ барилгын 2 давхар байрлах Мандал Даатгалын үйлчилгээний төвд хүлээлгэн өгнө.

Уул уурхайн хүнд даацын тээврийн хэрэгслийн даатгал:

 • Даатгалын баталгааны эх хувь
 • Зааврын дагуу бүрэн бөглөсөн нөхөн төлбөрийн маягт. Та маягтыг Мандал даатгалын үйлчилгээний төвөөс авч болно
 • ЗЦГ болон дүүрэг, орон нутгуудын ЗЦТасгийн албан ёсны тодорхойлолт, ослын акт
 • Холбогдох жолооч нарын жолооны үнэмлэх, тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээний хуулбарууд
 • Албан байгууллагын хувьд нөхөн төлбөр олгохыг хүссэн албан тоот
 • Хохирол нэхэмжлэгч тус бүрийн Санхүүгийн зохицуулах хорооноос даатгалын хохирол үнэлэх эрхтэй үнэлгээний байгууллагаар баталгаажсан үнэлгээний акт, материал
 • Шаардлагатай бол нэмэлт материал бүрдүүлнэ

Та дээр дурдсан материалуудыг бүрдүүлж, Өмнөговь аймгийн Цогт Цэций суманд байрлах Мандал Женерал Даатгал ХХК-ийн салбарт хүлээлгэн өгнө.

 

Хайлт Салбар, байршил Даатгалын тооцоолуур Facebook Twitter Youtube Linkedin Pinterest
Хаах (x)