​АЧАА ТЭЭВРИЙН ДААТГАЛ

Бүтээгдэхүүний тухай

Таны байгууллага авто тээврийн хэрэгсэл, галт тэрэг, нисэх онгоцоор өөрийн болон бусдын эзэмшлийн ачаа бараа, эд материалыг гэрээний үндсэн дээр тээвэрлэхэд учирч болох эрсдэлүүдээс үүссэн тээвэрлэгдэж буй ачаа барааны хохирлыг нөхөн төлөх зорилготой бүтээгдэхүүн юм.

Үнэлгээ

  • Даатгалын үнэлгээг тээвэрлэгдэж буй ачаа барааны үнэлгээгээр тогтооно.

Даатгалын зүйл

  • Тээвэрлэгдэж буй ачаа бараа.

Тээврийн маршрут: Чиглэлийг зааж өгнө.

Үндсэн эрсдэл

1. Зам тээврийн осол

  • Жолоочийн санамсаргүй алдаанаас үүдэн гарсан осол
  • Гуравдагч этгээдийн санаатай болон санамсаргүй үйлдлийн улмаас зам тээврийн осолд өртөх
  • Зам болон хөрсний нуралт, гулгалт, цөмрөлтөөс үүдэлтэй осол

2. Галын эрсдэл

  • Жолоочийн санамсар болгоомжгүй үйлдлээс үүссэн гал
  • Тээврийн хэрэгслээс үүссэн гал
  • Гал түймэр, тэсрэлт дэлбэрэлтэнд өртөх

3. Байгалийн бүх төрлийн гамшигт үзэгдлийн улмаас үүссэн осол

4. Гуравдагч этгээдийн хорлон сүйтгэх үйлдэл

Даатгалын менежертэй холбогдох

Үйлчилгээний тухай дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах хүсэлтэй бол өөрийн мэдээллийн үнэн зөв бөглөнө үү! Бид таны бүртгүүлсэн мэдээллийн дагуу эргэж холбогдох болно