​МЭРГЭЖЛИЙН ХАРИУЦЛАГЫН ДААТГАЛ

Бүтээгдэхүүний тухай

Таны байгууллагын ажилтан ажил үүргээ гүйцэтгэх явцдаа мэргэжлийн алдаа гаргаснаас үйлчлүүлэгч болон гуравдагч этгээдийн амь нас, эрүүл мэнд, эд хөрөнгөд учирсан хохирлыг нөхөн төлөх зорилготой бүтээгдэхүүн юм.

Үнэлгээ

Даатгагч, даатгуулагч нар харилцан тохиролцож тогтооно.

Даатгалын зүйл

Даатгуулагчийн ажилтан ажил үүргээ гүйцэтгэх явцдаа мэргэжлийн алдаа гаргасны улмаас гуравдагч этгээдийн амь нас, эрүүл мэнд, эд хөрөнгийн өмнө хүлээх хуулийн хариуцлага.

Үндсэн эрсдэл

Даатгуулагчийн мэргэжлийн алдаа.

Нэмэлт үйлчилгээ

1. Шүүхийн үйл ажиллагаатай холбоотой зардал
2. Хураамж, торгууль, өмгөөлөгчийн зардал

Даатгалын менежертэй холбогдох

Мандал Даатгал ХК нь харилцагч байгууллагынхаа үйл ажиллагаа, онцлогт тохируулан бүтээгдэхүүн тус бүрийг тусгайлан боловсруулж үйлчилгээний саналыг тавьдаг. Та энэ хэсэгт өөрийн мэдээллийг үлдээснээр даатгалын менежертэй холбогдож дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах боломжтой.